ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAEYAERT-VERMEERSCH ISOLATIE NV (VERSIE 10/2017) 

Art. 1. Toepassing – Uitsluiting voorwaarden klant

1.1. Elke overeenkomst met de NV Waeyaert-Vermeersch Isolatie (hierna ‘de firma’) komt tot stand onder de onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vermeld in de laatste offerte of orderbevestiging van de firma m.b.t. de betreffende goederen. Deze bijzondere voorwaarden zullen voorrang hebben op de algemene.

1.2. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna ‘de klant’) worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ondertekening namens de firma van een contract of enig ander document houdt geen aanvaarding in van bedingen die strijdig zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de firma.

Art. 2. Prijzen

2.1. Offertes van de firma vervallen 30 dagen na de offertedatum.

2.2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de klant.

Art. 3. Leveringen

Levering van goederen vindt plaats op de zetel van de firma, waar de goederen ter beschikking worden gesteld van de klant. Indien de firma zich verbindt tot verzending of transport van goederen, gebeurt dit op risico en kosten van de klant, zelfs indien franco bestemming wordt verkocht.

Art. 4. Leveringstermijnen

Alle termijnen zijn benaderend. Bij overschrijding van een bindende leveringstermijn zal de klant geen schadevergoeding kunnen vorderen van de firma, maar de overeenkomst wel kunnen verbreken zonder tot schadeloosstelling van de firma gehouden te zijn.

Art. 5. Aanvaarding – Vrijwaring en aansprakelijkheid

5.1. De klant dient alle leveringen van de firma grondig te (laten) controleren bij de inontvangstname van de goederen. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 10 dagen na inontvangstname en in elk geval zodra ze geheel of gedeeltelijk verwerkt of gebruikt worden. 

5.2. Aanvaarding dekt alle gebreken. 

5.3. Bij schade waarvoor zowel de firma als derden en/of de klant (mede) aansprakelijk zijn, is de firma slechts aansprakelijk in de mate dat haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van de firma wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van de firma in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is de firma hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

5.4. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de firma vervalt bovendien één jaar na de levering (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren). In geval van aansprakelijkheid is de firma bovendien enkel gehouden te herstellen of te vervangen, naar keuze van de firma, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de klant verder verhaal heeft. Bovendien is elke aansprakelijkheid beperkt tot vijf maal de verkoopprijs van de gebrekkige goederen. 

Art. 6. Facturen en betalingen

6.1. De klant dient facturen van de firma onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere aanvaarding wordt de klant onweerlegbaar geacht een factuur van de firma aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Behoudens tegenbewijs wordt elke factuur geacht ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum. 

6.2. Facturen van de firma zijn betaalbaar vóór vervaldag, zonder korting. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest aan 12 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 12 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR per factuur verschuldigd. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d.m., om welke reden ook (zoals voor contante betaling, als waarborg,  enz…), worden NIET toegestaan.

6.3. Bij betalingsachterstal heeft de firma het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant is de firma gerechtigd integrale vooruitbetaling te eisen, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren.

6.4. Uitgifte van cheque of wissel heeft nooit schuldvernieuwing tot gevolg.

Art. 7. Eigendomsvoorbehoud en risico

Alle goederen blijven eigendom van de firma tot de klant zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico zodra mogelijk op de klant overgaat (vanaf de totstandkoming van de overeenkomst of, bij niet-geïndividualiseerde goederen, vanaf de individualisatie ervan door de firma).

Art. 8. Verbreking en ontbinding

Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken wordt door of ontbonden wordt lastens de klant, is de klant aan de firma een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 30 % van de prijs voor de geannuleerde goederen, onverminderd het recht van de firma op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade.

Art. 9. Overmacht en imprevisie

9.1. De firma zal bevrijd zijn van elke verbintenis waarvan de (verdere) uitvoering onmogelijk geworden of wezenlijk verzwaard is ingevolge een gebeurtenis die voor de firma overmacht uitmaakt of zich buiten de wil van de firma voordoet (ook indien die gebeurtenis niet onvoorzienbaar was), zoals natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven, ziekte, epidemie, stroom- of telecomonderbreking, economische factoren (vertragingen in leveringen, wijziging van transporttarieven, tekort aan (bekwame) arbeidskrachten, tekort aan grondstoffen of brandstof, enz…), ongevallen (brand, explosie, machinebreuk, enz…), overheidsingrijpen (fiscale maatregelen, onteigening, import- of exportembargo’s, enz…). 

9.2. Bovendien zal de firma niet gehouden zijn tot nakoming van enige verbintenis als, door een omstandigheid die zich voordoet na het ontstaan van de verbintenis en buiten de wil van de firma, het economisch evenwicht tussen de verbintenis van de firma en de wederprestatie van de klant voor die verbintenis verstoord wordt, ook indien die omstandigheid niet onvoorzienbaar was. Het economisch evenwicht zal onder meer geacht worden verstoord te zijn, als de kost voor de uitvoering van de verbintenis in hoofde van de firma met meer dan 15 % is gestegen of de firma bij uitvoering van haar verbintenis met verlies zou verkopen of werken.

Art. 10. Verjaring

Alle vorderingen tegen de firma verjaren door verloop van twee jaar vanaf de levering van de goederen, onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of de algemene of bijzondere voorwaarden van de firma.

Art. 11. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met de firma worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van de zetel van de firma zijn bevoegd. 

Art. 12. Splitsbaarheid

Eventuele nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van een overeenkomst tussen de firma en de klant (waaronder bepalingen van huidige voorwaarden) zal beperkt worden tot die omstandigheden waarin de betreffende bepaling(en) strijdig is (zijn) met de openbare orde of dwingend recht en tast de geldigheid van overeenkomst voor het overige niet aan. Een nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal van rechtswege vervangen worden door een wel geldige en afdwingbare bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling van de getroffen bepaling benadert.